Ved at bruge ekurser.nu accepterer du vores behandling af personoplysninger og cookies. OK

Kursusoversigt Stikord Om eKurser.nu

Forside / Andet /

Find jura på nettet - Retsinformation.dk

2. Godt at vide når du skal arbejde med jura

Du har nu lært, hvad regeldatabasen Retsinformation.dk indeholder, og hvordan du finder frem til den lovgivning, du skal bruge. Du har også lært, hvor du finder flere oplysninger om et retsskrift, og hvordan du finder frem til evt. senere ændringer til lovgivningen.

Det kan dog være vanskeligt at overskue alle de forskellige typer af retskilder, når man ikke til daglig arbejder med jura. Her er udvalgt forklaring til de vigtigste typer af retskilder:

Lov: Ofte forkortet L. Et sæt regler, der er vedtaget af Folketinget og underskrevet af Dronningen og ministeren på området. Love skal offentliggøres i Lovtidende for at kunne træde i kraft.

Bekendtgørelse: Ofte forkortet Bek. Konkrete regler, der uddyber og supplerer lovens regler. En bekendtgørelse skal altid have retlig bemyndigelse i en lov, som der skal henvises til i indledningen.Udstedelse sker af ministeren eller en styrelse inden for området og har samme retskraft som en lov, når den er offentliggjort i Lovtidende.

Lovbekendtgørelse: Ofte forkortet Lbk. En sammenskivning af den oprindelige lov med senere ændringer til loven.Den udstedes af ministeren på området og offentliggøres i Lovtidende.

Cirkulære: Ofte forkortet Cir. Tjenstlig befaling til underordnede myndigheder og andre instruktionsmyndigheder. Cirkulærer er forpligtende over for dem, der giver vejledning, men ikke forpligtende over for borgerne. Cirkulærer giver myndigheder forklaring på, hvordan lovgivning skal administreres og forstås. Udarbejdes af minister eller ministerium og offentliggøres i Retsinformation. Cirkulærer udstedt i årene 2008-2012 kan også findes elektronisk her. Ældre cirkulærer skal du på biblioteket finde i den trykte udgave af Ministerialtidende.

Vejledning: Ofte forkortet Vej. En forklaring om love og bekendtgørelsers baggrund og hensigt og hvordan de skal forstås. Ofte indeholder en vejledning også en forklaring på, hvordan man som borger kan efterleve lovens regler og retter sig derfor typisk mod både borgere og myndigheder. Udstedes af styrelse og offentliggøres i Retsinformation. Ældre vejledninger findes ligesom cirkulærer i Ministerialtidende.

Har du brug for at kommere dybere i eller bagom lovgivningen:

Har du brug for forarbejder til en lov, altså de dokumenter der er udarbejdet før en lov vedtages, fx. lovforslag og referat af de forhandlinger der har været i Folketinget mm., skal du finde disse dokumenter i Folketingstidende.dk.

Har du brug for kommentarer til lovgivningen, der kan give fortolkninger eller henvisninger til principielle domme og afgørelser og litteraturhenvisninger, kan du finde dette i Karnov Online, som er en database som findes på nogle få biblioteker. Men ellers findes der også en trykt udgave af Karnov. I Karnov finder du alle gældende love sammenskrevet med alle ændringer og med kommentarer tilknyttet til den enkelte paragraf.

Til enkelte love findes desuden kommenterede bogudgaver, som du kan låne på biblioteket.

1 2 3